Home
Muziek
Contact
Speellijst
Columns
Jo my mar

Jou my mar de brede de trage rivieren
De bewegings dyst net sjochst
Mar wol fermoedzje kist
De drinkende wylgen de sinleaze diken
In deastille stêd oan de ouwer
Jou my mar de winter
It earmoed’ge lânskip
De ikker sunder it teken fan libben
De krêft fan kreakjende heide

Jou my mar de kat
As hy sjocht foardat hy springt
Om te fjochtsjen om te flechtsjen
Te pearen te jeien as hy sjocht
Jou my mar in hynder yn galop
Of op sien side yn it gers
Jou my mar in fraach en gjjn andert

Wurden: Rutger Kopland

Terug naar muziekpagina

De andere voorproefjes: