Home
Muziek
Contact
Speellijst
Columns
As ik moarn dea gean

As ik moarn dea gean
Fertel dan oan de beammen
Hoefolle ik fan dy hâlde
Fertel it oan de wyn
Dy’t yn de beammen klimt
Of út de takken falt

As ik moarn dea gean
Fertel dan oan de stjerren
Hoefolle ik fan dy hâlde
Fertel it oan in bern
Dat jong genôch is om it te begripen
Dat jong genôch is om it te begripen

Fertel it oan in dier
Miskien allinne troch it oan te sjen

Fertel it oan de huzen fan stien
Fertel it oan de stêd
Hoe leaf ik dy hie
Hoe leaf ik dy hie

Mar sis it oan gjin minsk
Se soene dy net ljeauwe
Se soene it net ljeauwe wolle
Dat alinne mar in man
Allinne mar in frou
Dat in minsk in minsk sa leaf hie
As ik dy As ik dy

Se soene dy net ljeauwe
Se soene it net ljeauwe wolle
Dat in minsk in minsk sa leaf hie
As ik dy As ik dy

Wurden: Hans Andreus

Terug naar muziekpagina

De andere voorproefjes: